Privacy Policy

Volleybal Academie Regio Meierijstad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Academie heeft een Functionaris Gegevensbescherming: de functionaris is te bereiken via academie@volleybalmeierijstad.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Volleybal Academie Regio Meierijstad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over shirtmaat en waar je speelt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volleybal Academie Regio Meierijstad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– je aan te melden als lid van Volleybal Academie Regio Meierijstad
– het afhandelen van jouw contributie betaling
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– verzenden van een mailing naar jouw emailadres
– je te kunnen bellen, whatsappen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Volleybal Academie Regio Meierijstad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volleybal Academie Regio Meierijstad) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volleybal Academie Regio Meierijstad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
Reden: Updaten van de ledenadministratie
Delen van persoonsgegevens met derden
Volleybal Academie Regio Meierijstad verstrekt aan derden geen persoonsgegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volleybal Academie Regio Meierijstad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volleybal Academie Regio Meierijstad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar academie@volleybalmeierijstad.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Volleybal Academie Regio Meierijstad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volleybal Academie Regio Meierijstad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via academie@volleybalmeierijstad.nl.